Tájékoztatók

A számlázás rendje

A számla kiállításáról és kötelező tartalmi elemeiről az ÁFA törvény tartalmaz rendelkezéseket Ennek megfelelően:

1.Tagdíj:

Az ÁFA törvény 165. §-a megadja azokat az eseteket is, amelyek esetében nem számlát, hanem a számviteli törvénynek megfelelő számviteli bizonylatot állíthat ki a szervezet. Elegendő számla helyett, számviteli törvénynek megfelelő számviteli bizonylatot kiállítani:

  • A bejegyzett, alapszabállyal (alapító okirattal) és tagsággal rendelkező, alapszabálya (alapító okirata) szerint és ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személy, szervezet által a tagjainak teljesített szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés.

Azon tagdíjak, melyek megfizetése fejében a tag semminemű ellenszolgáltatást nem vár, vagyis nincs mögötte konkrét termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, nem tekinthetőek az Áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletnek, azaz sem számla, sem nyugta kiállítása nem kötelező. Ugyanakkor a számviteli törvény rendelkezéseit ettől függetlenül figyelembe kell venni, a tagtól beszedett tagdíj bevétel, ezért bizonylatolni kell (Sztv. 165. §), erre ebben az esetben a bevételi pénztárbizonylat (kézi és gépi is megfelelő) alkalmas. Ha a magánszemély tag a befizetését átutalással teljesíti, a bankkivonat lesz a bizonylat. Fontos, hogy a tag jelölje meg az időszakot és rögzítse a megjegyzésben, hogy tagdíj. Ha az átutalást a tag nevében valaki más teljesíti, a megjegyzésben az érintett tag nevét is fel kell tüntetni

2. Adomány: Az egyesületeknek más szervezetek által adott ellenszolgáltatás nélkül adott pénzeszközről a TAO tv rendelkezik.

E szerint:

adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás;

Az adományról igazolást kell kiállítani az adományozó részre.